تبلیغات
پرستو - خطربرق گرفتگی باگوشی موبایل

پرستو

آن هنگام که درزمان حال احساس ناراحتی یاشکست می کنی،زمان آن است که ازگذشته بیاموزی،یابرای آینده برنامه ریزی کنی.

خطربرق گرفتگی باگوشی موبایل

 بسیار مهم - حتما ملاحظه فرمایید - حفظ جان از خطر برق گرفتگی

لطفاً به اطلاع عزیزانتان برسانید. به مادر، پدر،

خواهر و برادرانی که به اینترنت دسترسی ندارند بگویید .... فراموش نکنید ...

 

This Cell phone was plugged in!!!!

این موبایل به برق وصل بود!!!


A few days ago, a person was recharging his mobile phone at home.

چند روز پیش شخصی در حال شارژ کردن موبایلش در کنار تختش بود.

Just at that time a call came in and he answered it with the

Instrument still connected to the outlet.

در همان حال کسی به موبایلش تماس گرفت. او در حالیکه موبایل به برق وصل بود  به موبایل جواب داد.


After a few seconds electricity flowed into the cell phone unrestrained

and the young man was thrown to the ground with a heavy thud.

پس از چند ثانیه جریان برق به موبایل که به پریز برق وصل بود منتقل می شود و این جریان قوی به مرد جوان منتقل میشود و او با شدت بسیار به زمین پرتاب می شود.

His parents rushed to the room only to find him unconscious, with

a weak heartbeat and burnt fingers.

پدر و مادر او از صدای مهیبی که شنیده بودند با شتاب به اتاق او میروند و او را بیهوش روی زمین با ضربان ضعیف قلب و انگشتان سوخته پیدا می کنند.


He was rushed to the nearby hospital, but was pronounced dead on arrival.

او به سرعت به بیمارستان منتقل میشود اما متاسفانه وقتی رسیده بود بیمارستان مرده بود.

Cell phones are a very useful modern invention.

However, we must be aware that it can also be an instrument of death.

Never use the cell phone while it is hooked to the electrical outlet!

موبایل یک اختراع بسیار مفید مدرن است. اما ما باید مراقب باشیم که میتواند وسیله مرگ هم باشد اگر بی احتیاطی کنیم.

هرگز از موبایل زمانی که به برق یا کامپیوتر وصل است استفاده نکنید. هرگز!!


 

FORWARD THIS TO THE PEOPLE THAT MATTER IN YOUR LIFE!!!!  

فراموش نكنید، حتماً این ایمیل را برای عزیزانتان بفرستید و به آنهایی كه دسترسی به اینترنت ندارند شفاهاً اطلاع رسانی كنید

لطفاً به اطلاع عزیزانتان برسانید. به مادر، پدر،

خواهر و برادرانی که به اینترنت دسترسی ندارند بگویید .... فراموش نکنید ...

 

This Cell phone was plugged in!!!!

این موبایل به برق وصل بود!!!


A few days ago, a person was recharging his mobile phone at home.

چند روز پیش شخصی در حال شارژ کردن موبایلش در کنار تختش بود.

Just at that time a call came in and he answered it with the

Instrument still connected to the outlet.

در همان حال کسی به موبایلش تماس گرفت. او در حالیکه موبایل به برق وصل بود  به موبایل جواب داد.


After a few seconds electricity flowed into the cell phone unrestrained

and the young man was thrown to the ground with a heavy thud.

پس از چند ثانیه جریان برق به موبایل که به پریز برق وصل بود منتقل می شود و این جریان قوی به مرد جوان منتقل میشود و او با شدت بسیار به زمین پرتاب می شود.

His parents rushed to the room only to find him unconscious, with

a weak heartbeat and burnt fingers.

پدر و مادر او از صدای مهیبی که شنیده بودند با شتاب به اتاق او میروند و او را بیهوش روی زمین با ضربان ضعیف قلب و انگشتان سوخته پیدا می کنند.


He was rushed to the nearby hospital, but was pronounced dead on arrival.

او به سرعت به بیمارستان منتقل میشود اما متاسفانه وقتی رسیده بود بیمارستان مرده بود.

Cell phones are a very useful modern invention.

However, we must be aware that it can also be an instrument of death.

Never use the cell phone while it is hooked to the electrical outlet!

موبایل یک اختراع بسیار مفید مدرن است. اما ما باید مراقب باشیم که میتواند وسیله مرگ هم باشد اگر بی احتیاطی کنیم.

هرگز از موبایل زمانی که به برق یا کامپیوتر وصل است استفاده نکنید. هرگز!!


 

FORWARD THIS TO THE PEOPLE THAT MATTER IN YOUR LIFE!!!!  

فراموش نكنید، حتماً این ایمیل را برای عزیزانتان بفرستید و به آنهایی كه دسترسی به اینترنت ندارند شفاهاً اطلاع رسانی كنید


[ یکشنبه 1 آبان 1390 ] [ 08:02 ب.ظ ] [ پرستو پارسا ] [ نظرات() ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::